Kék Duna Idősek otthona:

Kék Duna Nyugdíjasházak

SZENT KERESZT ALAPÍTVÁNY

SZENT KERESZT ALAPÍTVÁNY​
Az Alapítvány célkitűzése, tevékenysége, irányító szervezete

Az alapítványról

Az Alapítvány 2002. május 10-én jött létre azzal a céllal, hogy megvalósítsa időskorúak és mozgássérültek személyes gondozását. Az Alapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 3 tagú kuratórium. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke Kiss Péter Pál.

Az alapítvány céljai

Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében a Kuratórium 2002. június 10-i ülésén úgy határozott, hogy létrehoz egy, az 1993. évi III. törvény szerinti ellátást nyújtó idősek otthonát. Az Alapítvány a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 2002. október 14-i 31-3958/7/2002 számú határozatával 50 főre kapott működési engedélyt a Kék Duna Otthon számára. Az engedély birtokában a Kék Duna Otthon 2002. november 1-én megkezdte működését. A működési engedélyt a fenntartó Alapítvány kérésére a Közigazgatási Hivatal 2005-től 100 főre módosította, majd 2006-ban újabb 50 férőhellyel 150 főre emelte.

A Kék Duna Otthon

Az Otthon a sződligeti Duna-parton, egy 5000 négyzetméteres, 120 szobás épületben üzemel, amelyben színvonalas elhelyezést biztosít az országszerte ellátásra szoruló időskorúak, illetve mozgáskorlátozottak számára. Az elhelyezés hosszú távú biztosítása érdekében az Alapítvány jelentős kisebbségi részesedést szerzett az épület tulajdonos gazdasági társaságban. Az Otthon tulajdonosának az a célja, hogy az épületet bővítse, fejlessze, maradéktalanul figyelembe véve az időskorú ellátottak életkori sajátosságaiból adódó igényeit, és további színvonalas elhelyezési körülményeket biztosító szobákat, lakrészeket, lakásokat és közösségi helységeket hozzon létre. A lakók színvonalas ellátásának, szakszerű ápolásának érdekében az Alapítvány külön részlegeket alakított ki az épületben időskori demenciában, illetve Alzheimer kórban szenvedő betegek, illetve az ápolásra szoruló fekvőbetegek részére. 

Az Alapítvány 2007-ben megállapodást kötött a Kék Duna Egészségközponttal abból a célból, hogy a Szociális Törvényben meghatározott szolgáltatásokon túlmutató ápolási, egészségmegőrző és kényelmi szolgáltatásokat biztosítson az Otthon lakói számára. Az Egészségközpont jelenleg egészségügyi felügyeletet és ápolást biztosít az Otthon lakói számára járóbetegellátás keretében, valamint az Otthon uszodájában, illetve tornatermében vízi terápiás, gyógymasszázs és gyógytorna szolgáltatásokat nyújt.

A fenntartó Alapítvány úgy tekinti, hogy megvalósította az Alapító Okiratában megfogalmazott azon célkitűzését, hogy időskorúak számára színvonalas, életkori sajátosságaiknak, illetve szükségleteiknek megfelelő intézményt hozzon létre, és abban szakápolási szolgáltatással kiegészített, teljes körű ellátást biztosítson az Otthon lakói számára a keresztény szellemiség jegyében.

Szja felajánlása az idősek otthona számára

Tisztelt Látogató! Kérjük ajánlja fel személyi jövedelmadója 1%-át a Kék Duna Otthont fenntartó Szent Kereszt Alapítvány számára.

Szent Kereszt Alapítvány adószáma: 18107054-1-41

Az Alapítvány gazdálkodásának főbb adatai

A Szent Kereszt Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratában megfogalmazott célja az, hogy „személyes gondozást nyújtson időskorúak és mozgássérültek részére. Az Alapítvány olyan gondozási központot hoz létre illetve fenntartóként üzemeltet, amely országosan biztosítja időskorúak és mozgássérültek elhelyezését, illetve személyes gondozásuk ellátását. Ezen (szociális) közhasznú tevékenysége során az Alapítvány olyan közfeladatokat lát el, amelyekről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.”

2013. április 8-án a Fővárosi Törvényszék 11.Pk. 60.397/2002/8. számú végzésével Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv. vagy Civil törvény) alapján a kiemelkedően közhasznú jogállást megszüntette, és az Alapítványt közhasznú szervezetté nyilvánította.

A Civil törvény 2. § 10. pontja szerint a „gazdálkodó tevékenység azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek.”

A Civil törvény 2. § 11. pontja szerint „gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, ide nem értve az adomány (ajándék) elfogadását, továbbá a bevétellel járó, létesítő okiratban meghatározott cél szerinti, valamint a közhasznú tevékenységet.”

Az Alapítvány nonprofit civil szervezet, és kizárólag az alapító okiratában meghatározott célkitűzése szerinti tevékenysége során végez gazdálkodó tevékenységet. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez. Az Alapítvány a cél szerinti gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratban megfogalmazott közcélú tevékenységre fordítja.

2012. január 1-től az Alapítvány a Számviteli Törvény egyes egyéb szervezetekről szóló rendelkezései, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. Törvény rendelkezései, valamint A számviteli tv szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletben foglaltak szerint teljesíti beszámoló-készítési kötelezettségét.

Az Alapítvány az Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági mellékletet a 350/2011. kormány rendelet 1. mellékletének megfelelően, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon készítette el, és benyújtotta a Törvényszékre. A közhasznúsági melléklet összhangban áll a számviteli beszámoló adataival.

Az Alapítvány gazdálkodásának főbb adatai